web hit counter

สกรูเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม

สกรูเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม


ชื่อเรียกอื่นๆ: สกรูเกลียวเหล็กหัวเหลี่ยม, สกรูปลายแหลมหัวเหลี่ยม

Share:

Tags สินค้า

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4" 5/16" 3/8" 1/2"
1"
1/4" X 1"

5/16" X 1"
--
1-1/2"
1/4" X 1-1/2"

5/16" X 1-1/2"

3/8" X 1-1/2"
-
2"
1/4" X 2"

5/16" X 2"

3/8" X 2"

1/2" X 2"
2-1/2"
1/4" X 2-1/2"

5/16" X 2-1/2"

3/8" X 2-1/2"

1/2" X 2-1/2"
3"
1/4" X 3"

5/16" X 3"

3/8" X 3"

1/2" X 3"
3-1/2"
1/4" X 3-1/2"

5/16" X 3-1/2"

3/8" X 3-1/2"

1/2" X 3-1/2"
4"
1/4" X 4"

5/16" X 4"

3/8" X 4"

1/2" X 4"
5" ---
1/2" X 5"
6" ---
1/2" X 6"
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง