web hit counter

สตัดเกลียวสองข้าง

สตัดเกลียวสองข้าง

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางส่วนผสมเคมีของสตัดเกลียวเกรดต่างๆสตัด, เกลียว, แคมี, ส่วนผสม, สเปค

Share:

Tags สินค้า


กรุณาเลือกมาตรฐานสินค้า : ไม่ระบุ DIN938 JIS B 1173 British Standard
ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง M6-1.0 M8-1.25 M10-1.25 M10-1.5
20mm
M6-1.0 X 20mm
---
25mm
M6-1.0 X 25mm
---
30mm
M6-1.0 X 30mm

M8-1.25 X 30mm

M10-1.25 X 30mm

M10-1.5 X 30mm
32mm -
M8-1.25 X 32mm
--
35mm
M6-1.0 X 35mm

M8-1.25 X 35mm

M10-1.25 X 35mm

M10-1.5 X 35mm
40mm
M6-1.0 X 40mm

M8-1.25 X 40mm

M10-1.25 X 40mm

M10-1.5 X 40mm
42mm --
M10-1.25 X 42mm

M10-1.5 X 42mm
45mm
M6-1.0 X 45mm

M8-1.25 X 45mm

M10-1.25 X 45mm

M10-1.5 X 45mm
50mm
M6-1.0 X 50mm

M8-1.25 X 50mm

M10-1.25 X 50mm

M10-1.5 X 50mm
52mm --
M10-1.25 X 52mm

M10-1.5 X 52mm
55mm
M6-1.0 X 55mm

M8-1.25 X 55mm

M10-1.25 X 55mm

M10-1.5 X 55mm
60mm
M6-1.0 X 60mm

M8-1.25 X 60mm

M10-1.25 X 60mm

M10-1.5 X 60mm
65mm
M6-1.0 X 65mm

M8-1.25 X 65mm

M10-1.25 X 65mm

M10-1.5 X 65mm
70mm
M6-1.0 X 70mm

M8-1.25 X 70mm

M10-1.25 X 70mm

M10-1.5 X 70mm
75mm
M6-1.0 X 75mm

M8-1.25 X 75mm

M10-1.25 X 75mm

M10-1.5 X 75mm
80mm
M6-1.0 X 80mm

M8-1.25 X 80mm

M10-1.25 X 80mm

M10-1.5 X 80mm
85mm
M6-1.0 X 85mm

M8-1.25 X 85mm

M10-1.25 X 85mm

M10-1.5 X 85mm
90mm
M6-1.0 X 90mm

M8-1.25 X 90mm
--
95mm
M6-1.0 X 95mm
-
M10-1.25 X 95mm

M10-1.5 X 95mm
100mm
M6-1.0 X 100mm

M8-1.25 X 100mm

M10-1.25 X 100mm

M10-1.5 X 100mm
105mm
M6-1.0 X 105mm

M8-1.25 X 105mm

M10-1.25 X 105mm

M10-1.5 X 105mm
110mm
M6-1.0 X 110mm

M8-1.25 X 110mm

M10-1.25 X 110mm

M10-1.5 X 110mm
115mm
M6-1.0 X 115mm

M8-1.25 X 115mm

M10-1.25 X 115mm

M10-1.5 X 115mm
120mm -
M8-1.25 X 120mm

M10-1.25 X 120mm

M10-1.5 X 120mm
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง